Samenvatting ledenvergadering 15 oktober 2020

Geschreven: zondag 01 november 2020

Het was een vreemde gewaarwording. Normaal (wat is tegenwoordig nog normaal) is tijdens een Algemene Ledenvergadering (ALV) de zaal bij Bisart gevuld met ruim 80 leden waarvan velen elkaar een tijdje niet hebben gezien, er moet dus even bijgepraat worden. Deze keer evenwel mochten er maximaal 60 leden aanwezig zijn. Er hadden zich 48 mensen opgegeven maar uiteindelijk waren er 30, inclusief het bestuur. Er waren ook 12 geldige volmachten afgegeven waardoor aan het quorum van 32,4 leden was voldaan.

De hele vergadering verliep in een gezellige, amicale sfeer, terwijl de afstand van een meter goed gehandhaafd werd.

Een aantal leden hadden tevoren per mail reeds voorstellen aangedragen, wat het bestuur de mogelijkheid gaf zich goed voor te bereiden zodat de vergadering niet al te lang zou gaan duren.

Opening

De vergadering ging over het jaar 2019 maar de voorzitter ging in haar voorwoord toch even  in op het bizarre van het afgelopen jaar. Veel activiteiten konden i.v.m. de corona-maatregelen niet doorgaan. De ALV kon niet op de juiste tijd plaatsvinden, het aantal leden dat fysiek aanwezig kon zijn was beperkt en er moest gebruik gemaakt worden van volmachten.

Verder bedankte zij de mensen die de website gemaakt hebben tot wat het nu is: Robert ter Heegde, Michiel Westveer-Slinkers en Marieke Nieuwland en Jan van Ruyven.

Jaarverslag

 • De secretaris hield een korte inleiding over het jaarverslag.
 • Hij stond stil bij het overlijden van Govert Visser en Lianke Jenne.
 • Vanwege zijn verdiensten werd Wiljan Nuis benoemd tot Lid van Verdienste.
 • Er zijn in 2019 zeven nieuwsbrieven uitgebracht.
 • De clubborrels werden over het algemeen goed bezocht.

Activiteiten

 • De Nieuwjaarsreceptie werd druk bezocht en was erg gezellig. Onze voorzitter had gezorgd voor oliebollen en appelflappen.
 • Het golfen startte traditioneel met de Nieuwjaarsgolf. De competitie startte in maart en eindigde in oktober.
 • De Koningsdag werd een spelletjesmiddag. Na afloop had Bisart gezorgd voor een lopend buffet en werd de disco gestart.
 • Op 28 mei en 6 oktober was er een klein tennistoernooi.
 • Het Tour de France spel werd ook dit jaar weer gespeeld.
 • Het zomerfeest op 29 juni had als thema Zuid Afrikaanse Braai. Vanwege het warme weer waren er minder deelnemers dan in 2018. De muziek werd verzorgd door The Belascos.
 • Het uitstapje naar La Machine in Toulouse, georganiseerd door Suzanne Melzer en Stephanie van Randwijck, was geweldig en de opkomst groot: 47 deelnemers.
 • Het petanquetoernooi werd vanwege het slechte weer afgelast.
 • De Kerstengelen vlogen traditioneel weer binnen op 19 december.
 • Op 26 december hadden we de traditionele Kerstwandeling. Het was een korte wandeling. Na afloop werd er geluncht bij Bisart in een prachtig aangeklede zaal.
 • Naast de wandelgroep op maandagochtend werd een nieuwe groep gestart voor de donderdagochtend.
 • De schilderclubs hebben dit jaar in september een expositie in Limeuil gehad.
 • Het damesbiljard vond elke woensdagmiddag of donderdagmiddag plaats.
 • Elke zondagmiddag werd er petanque gespeeld op de banen bij Bisart.
 • De Club Vital had en heeft als motto ‘stop nooit met bewegen omdat je ouder wordt, je voelt je ouder als je stopt met bewegen’.
 • Ons koor Tulipa Cantat heeft enige keren opgetreden in de EHPAD in St. Cyprien. De slotavond was ook dit jaar weer fantastisch.
 • Café Chantant zong elke zaterdagmiddag luidkeels populaire liedjes.
 • De inloopmiddagen bij Bisart werden druk bezocht door de klaverjassers, de bridgers, de biljarters, de zangers en alle anderen die er gezellige middagen hadden.
 • De filmgroep was bezig met de afwerking van het Dordogne-mysterie, hetgeen veel tijd in beslag nam.
 • Voor de reanimatiecursus was dit jaar te weinig animo.
 • Helaas, er waren in 2019 geen lezingen.

Penningmeester

 • Er waren geen op- of aanmerkingen op het verslag en de toelichting daarop.
 • Er waren geen op- of aanmerkingen op de begroting en de toelichting daarop.
 • Op de balans is de post ‘reservering lustrum’ opgenomen. De AVL van enige jaren geleden heeft de lustrumvieringen echter vervangen door een jaarlijks feest. De post wordt verwijderd.

Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming van de nieuwe commissie

Er werden geen onregelmatigheden gevonden. De commissie werd bedankt.
Rob Jenné en Jan Henk Verheij zijn de nieuwe leden van de kascontrolecommissie 2021. Als reserve lid werd Wietze Erich aangesteld.

Voorstellen voor de besteding van de financiële reserves

 • De vergadering is van mening dat de financiële reserves kunnen blijven bestaan.
 • Enkele jaren geleden is de contributie verhoogd met het oog op de werving van nieuwe leden. Deze doelstelling is niet gehaald. Voorgesteld wordt daarom om deze verhoging terug te draaien naar het oude niveau. De vergadering ging hiermee niet akkoord. Men wilde het op de huidige € 30 houden.
 • Voorgesteld wordt om een beamer aan te schaffen om samen evenementen op een groot scherm te bekijken. De vergadering ging akkoord met de aanschaf.

Voordracht van nieuwe bestuursleden

 • Frans Gadella stopt met het bestuurslidmaatschap. Leon Quaedackers heeft zich aangemeld om zijn plaats in te nemen en het penningmeesterschap op zich te nemen.
 • Arno van de Ven stopt met ingang van de volgende ALV met het bestuurslidmaatschap. John Kuppens meldde zich aan als de nieuwe secretaris en zal zich in gaan werken in het secretariaat.
 • Petra van Heese heeft er twee termijnen als bestuurslid op zitten en zou volgens de regelementen af moeten treden. De vergadering gaf haar toestemming nog een termijn aan te blijven als voorzitter.

Lid van verdienste

Het bestuur droeg Margot Gelens voor als lid van verdienste. Zij heeft zich ingespannen bij verschillende activiteiten en op een ludieke wijze de publicaties voor een aantal activiteiten verzorgd.

Rondvraag

 • De vraag werd gesteld of de ALV via het internet gehouden kan worden. De vergadering gaf het bestuur opdracht om de mogelijkheden te verkennen.
 • Een lid stelde dat de communicatie van het bestuur naar de leden te wensen overlaat en stelde voor dit meer digitaal te organiseren. Het bestuur stelde dat er wel meer naar toe gewerkt wordt om de communicatie via de website te laten plaatsvinden.
  Overigens was het bestuur het niet eens met de opmerking dat de communicatie te wensen overlaat. Men krijgt regelmatig een nieuwsbrief en gemiddeld krijgt men eenmaal per week een mail met informatie. Of de leden deze lezen is een ander verhaal.

Sluiting

De voorzitter sloot de vergadering om 18.30 uur, met dankzegging voor de inbreng van allen.

studiolabramelolivariefanf